Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

0632 b708 396
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaPastel-Pale Pastel-Pale
3870 f0f7 396
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaPastel-Pale Pastel-Pale
3889 1ec3 396
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaPastel-Pale Pastel-Pale
3906 0676 396
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaPastel-Pale Pastel-Pale
whitering
9053 abab 396
Reposted fromnlght nlght viadomitrz domitrz
whitering
5046 0c0d 396
Reposted fromSaturnine Saturnine viainsanedreamer insanedreamer
whitering
Mam po tobie listów kilka i krzyżówkę bez dwóch haseł, pięć biletów tramwajowych. Pewnie dzisiaj też nie zasnę, bo wciąż w myślach biję się z sobą; gdybyś dziś znów stanęła na progu
ze śniegu pewnie bym cię otrzepał i dziękował sam nie wiem komu
— Adam Ziemianin
Reposted fromdnienie dnienie viainsanedreamer insanedreamer
9580 4536 396
Reposted fromantiprodukt antiprodukt
whitering
8341 01c0 396
Ml2
whitering
0210 178b 396
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaPastel-Pale Pastel-Pale
2676 3a1e 396
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaPastel-Pale Pastel-Pale
whitering
1793 9061 396
Reposted fromthirdapril thirdapril viaPastel-Pale Pastel-Pale
whitering
0648 6e5d 396
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale
whitering
5684 5a39 396
Reposted fromSalvator Salvator viaburnmyshadow burnmyshadow
7009 e6dd 396
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaPastel-Pale Pastel-Pale
7063 3c9f 396
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaPastel-Pale Pastel-Pale
7102 a8ec 396
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaPastel-Pale Pastel-Pale
whitering
5606 c8a7 396
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl